Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  • Opdrachtnemer: Allround Yachting
  • Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Kwaliteit
De opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing van de opdrachtgever. De teksten zullen in standaard Nederlands geschreven zijn.

3. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Offertes en offertekosten
a. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
b. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 28 dagen.
c. De opdrachtnemer is nooit verplicht om opdrachten van de opdrachtgever aan te nemen en/of uit te voeren.
d. De overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaard, hetzij doordat de opdrachtnemer een opdracht en/of offerte van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
e. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd. Als geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

6. Uitvoering van de overeenkomst
a. De opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
b. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer te verstrekken.
c. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken. Van de opdrachtgever wordt dus verwacht dat hij gegevens tijdig, helder en volledig aanlevert.

8. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Voor alle tekstproducties geldt: alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de allerlaatste versie te controleren en goed te keuren.

9. Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Als de opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen controle te willen uitvoeren, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten over de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Te denken valt aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

10. Concepttekst en eenmalige herziening
Indien na levering van een tekst correctie of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Een eenmalige herziening is inbegrepen in elke opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

11. Tussentijdse wijziging van de opdracht
a. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
b. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is de opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. De opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
c. Ingeval van overmacht bij de opdrachtnemer zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van de opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

12. Geheimhouding
a. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan de opdrachtnemer weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.
b. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. De opdrachtgever heeft de plicht om geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de eventuele aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
b. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere eventuele aansprakelijkheid op grond van de huidige en/of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
c. Indien wordt geoordeeld dat de opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

14. Auteursrechten
a. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.
b. De Opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
c. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14b behoudt de opdrachtnemer zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
d. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht aan de opdrachtnemer melden en de opdrachtnemer moet deze bezwaren aanvaarden.
e. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de opdrachtnemer krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
f. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer wordt beschouwd:

  • publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
  • hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
  • aantasting van zijn werk;
  • publicatie zonder naamsvermelding.

g. De bepalingen van artikel 14 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever daarbij dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

15. Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de opdrachtnemer de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

16. Betaling
a. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen.
b. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
c. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.
d. De door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.
e. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de opdrachtnemer binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.
f. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft de opdrachtnemer naast het recht de opdracht neer te leggen, het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.
e. In geval van levering van diensten boven € 500,00, geldt het feit dat 50% vooraf betaald moet worden, en 50% achteraf. In overleg is volledig vooraf betalen ook mogelijk. Eventuele extra kosten voor extra functionaliteiten, die niet voor de prijsopgaaf afgesproken waren, zullen achteraf betaald worden..

17. Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

18. Geschillen
a. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.
c. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.